කලා පැනලයට පහර දීම

 • Punching art panel YA602

  පන් පැනල් YA602

  ආරම්භක රට: චීනය

  වෙළඳ නියමයන්: EXW, FOB, CFR සහ CIF

  MOQ: 300㎡

  ඊයම් කාලය: දින 7-20 ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී.

  පැටවීමේ වරාය: ගුවැන්ෂු හෝ ෂෙන්ෂෙන්

  ගෙවීම් නියමයන්: ටී / ටී හෝ එල් / සී

 • Punching art panel YA601

  පන් පැනල් YA601

  ආරම්භක රට: චීනය

  වෙළඳ නියමයන්: EXW, FOB, CFR සහ CIF

  MOQ: 300㎡

  ඊයම් කාලය: දින 7-20 ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී.

  පැටවීමේ වරාය: ගුවැන්ෂු හෝ ෂෙන්ෂෙන්

  ගෙවීම් නියමයන්: ටී / ටී හෝ එල් / සී